بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات همایش ها

برگزاری جلسات حضوری با شرکت های اسپانسر و متقاضی حضور در بخش نمایشگاهی
معرفی پروژه به شرکت هایی که با هلدینگ رکسان طرف همکاری می باشند
ارسال پیامک های تبلیغاتی دوره ای و منظم به گروه های هدف کنگره
حضور تیم های اطلاع رسانی در سایر کنگره های علمی مرتبط با کنگره موضوع قرارداد
شناسايی و لیست نمودن افرادی که قرار است برایشان بسته های پستی ارسال شود
طراحی و آماده سازی بسته های پستی
مدیریت تبلیغات چاپ آگهی در نشریات
طراحی و مدیریت وب سایت
ما همچنین E-mail هايی به شرکتهای مورد نظر ارسال می نماییم.
اطلاعات ارسال شده برای شرکتها مرتب بروز می شوند. پس از ارسال اطلاعات پیگیری های بعدی جهت یافتن گروههایی که حاضر به شرکت در همایش هستند انجام می شود. تمامی این فعالیتها به طور مرتب در قالب گزارشهایی به شما ارائه می شود.