دبيرخانه الکترونیک همایش ها

دبيرخانه الکترونیک همایش ها

فرآيندها و فعاليت هاي مرتبط با دبيرخانه همايش همواره بخش عمده ای از زمان، نيروی انسانی، فضا و ساير منابع كميته برگزاری مراسم را به خود اختصاص مي دهد. نرم افزار دبيرخانه ديجيتال همايش به عنوان يك بازوی قدرتمند در خدمت دبيرخانه قرار گرفته و با الكترونيك كردن فعاليت ها تا حد امكان به تسريع و تسهيل آنها كمك مي كند. عدم سازماندهی صحيح اطلاعات موجود دريافت شده، عدم امكان جستجو و گزارش گيری از اطلاعات و در نهايت عدم توانايی سيستم دستی در پاسخ گويی به نيازهای فوری مديريت از مهمترين چالشهای پيش روی دبيرخانه همايش است.